Thông báo máy chủ


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap100 Lvl

RacesAsi

EXP & SP15x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit3


hotanHotan | Tax 0% Catalyst


Trader 48% Trader
Hunter 19% Hunter
Thief 31% Thief