Thông báo máy chủ


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap90 Lvl

RacesAsi

EXP & SP15x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit3


hotanHotan | Tax 0% Catalyst


Trader 66% Trader
Hunter 21% Hunter
Thief 11% Thief