Thông báo máy chủ


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap70 Lvl

RacesAsi

EXP & SP5x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit5


hotanHotan | Tax 0% Catalyst


Trader 48% Trader
Hunter 19% Hunter
Thief 31% Thief